66

جلسه شورای مرکزی انجمن با مسئول نهاد رهبری در دانشگاه

 

جلسه شورای مرکزی انجمن اسلامی مدرسین با مسئول نهاد رهبری در دانشگاه

 

جلسه مشترک مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه جناب آقای قلندری و اعضای شورای مرکزی انجمن در میهمانسرای شهید عراقی در تاریخ 97/8/6 برگزار گردید.

در این جلسه مسئول محترم نهاد رهبری در دانشگاه به نکات زیر اشاره کردند:

نهاد جایگاه پدری دارد و دانشجویان دانشگاه را عین فرزندان خود می دانم.

نهاد صددرصد حامی دانشگاه است.

با سعه صدر نقدها را می پذیرم.

حمایت از اساتید دانشگاه وظیفه اول و اصلی نهاد است.

نهاد به تنهایی قادر به تلطیف فضای دانشگاه نیست و دست یاری را به سمت شما دراز می کنم.

تمایل به تداوم جلسات در حد وسیع تر مد نظر حاضرین قرار گرفت.


شناسه : 925132