انجمن

انجمن


 انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه رازی

شاخه ‏ای از انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه های کشور می ‏باشد
که بر اساس اساسنامه و مرامنامه این انجمن که در سال 1365 تاسیس شده است، تشکیل گردیده و از تاریخ 1376/8/4 فعالیت های خود
را آغاز نموده است